Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate ,97%NLT

英文名称Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
CAS 1809161-47-4
分子式 C15H17FN2O3S 分子量 324.37
询价 sales@hairuichem.com
编号 HR156451
化学名称 Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
英文名称 Ethyl 4-(4-fluoro-3-methylthiophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
CAS 1809161-47-4

相关产品