Ethyl 4-(5-fluoro-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Ethyl 4-(5-fluoro-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Ethyl 4-(5-fluoro-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate ,97%NLT

CAS 1809157-85-4
몰 포뮬라 C15H17FN2O4 MolWeight 308.30
문의 sales@hairuichem.com
Cat.No. HR156450
화학 이름 Ethyl 4-(5-fluoro-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
CAS 1809157-85-4

관련 상품